10 - KIWANGO KABLA YA Dhoruba ya Mwisho

Swahili

Kipindi cha kuingilia kati kati ya Har – Magedoni na hukumu ya mataifa kitakuwa cha shughuli kali kati ya nchi na ulimwenguni kote. Wakati Kristo na watakatifu wanafunika kazi ya mabaki ya Yuda katika kusafisha ardhi na kufanya maandalizi ya ujenzi wa Nyumba ya Maombi kwa mataifa yote, mataifa ya ulimwengu yatakuwa ikiamua sera yao kuhusu nguvu mpya iliyoanzishwa katika Yerusalemu.

Wengine kama Uingereza watajitiisha kwa utawala wa Kristo na kusaidia katika kazi ya kurudisha watu wa Israeli na wa nchi. Zilizosalia chini ya mwongozo wa 'kiroho' wa upapa zitajiweka kwenye mapambano ya mwisho na mfalme wa Sayuni.

Lengo la utulivu ni kutoa mataifa yote fursa ya kujitangaza na kuruhusu kukomaa kamili kwa vikundi vya mizabibu huko Magharibi mwa Kirumi. Mataifa yenye kuasi yatastahili kabisa hukumu zitakazowaangukia. Ushahidi wote utawafunulia ukweli kwamba nguvu isiyo ya kawaida imewekwa huko Yerusalemu. Kupinga nguvu hiyo baada ya kushuhudia kuharibiwa kwa jeshi la Gogu na matukio ya kuvuruga ulimwengu yanayohusiana na Har – Magedoni itakuwa upumbavu mkubwa, lakini mataifa yataliwa na divai ya 'Babeli mkuu' na yatashiriki hatma yake mbaya - Ufu. 18: 2-3.

Wakati mataifa yanakusanyika kwa vita nchi iliyoahidiwa uzao wa Ibrahimu itakuwa ikifunua athari zilizoletwa na uwepo wa Kristo. Mataifa mtiifu yatasafiri kwenda kwenye nchi yenye maua na ukuaji na tajiri kuona muujiza wa "mito jangwani".

MITO JANGWANI

Kurudi kwa Kristo duniani kutamaanisha kurudi kwa miujiza kwa mkono wake hata kushangaza zaidi kuliko zile alizozifanya wakati wa huduma yake. Kwa kadiri mataifa yanavyojali miujiza hiyo itashuhudiwa katika mtetemeko mkuu wa ardhi na kumwagwa kwa ghadhabu ya kimungu kupitia vitu katika uharibifu wa Gogu. Walakini, matokeo ya hafla hizo yataacha ushuhuda wa kudumu kwa uwepo wa muujiza. Mabadiliko ya jumla ya ardhi kwa hali, mazingira, na mimea yatatoka nje ya hafla za Har – Magedoni na uwepo wa Kristo huko Sayuni.

Kufufuka kwa jangwa na jangwa litatokana na usambazaji wa maji kwa maeneo kame katika eneo kubwa lililoahidiwa kwa Ibrahimu. Hapo awali, mito katika jangwa itakuwa ya kutoa riziki kwa mabaki ya Yuda ambao watakimbia kutoka kwa uonevu wa Gogu kwenda eneo la jangwani mashariki na kusini mwa Yordani - Isa. 41: 13-14,17-19, 43: 18- 21, 30:25. Ndani ya miaka michache muujiza wa mabadiliko kamili kwa hali ya Edeni utaonekana, ya kushangaza sana kwamba uzuri wa mwili wa ardhi unachaguliwa na Isaya kuwakilisha kielelezo cha adili ambayo itakuwa Israeli wakati Kristo amewasafisha na kuwabadilisha kwa kuachana na uasi. kutoka kwa Yakobo - Isa. 35: 1-2.

Ili hali kama hizo zifanikiwe, marekebisho ya mifumo ya hali ya hewa itahitajika ili jangwa kame ambalo sasa linapata mvua kidogo lipate mvua ya kawaida na tele. Mletaji wa "mvua ya masika na ya kwanza" ya kiroho kwa Israeli (Hos. 6: 2-3) hatapata shida yoyote katika kurekebisha hali ya hali ya hewa.

WAKATI WA SHIDA HIVYO KAMWE HAUJAWAHI KUWA

Mataifa yamekusanyika kwa ghasia na kujiweka sawa kumwondoa mfalme wa Sayuni (Zab. 2: 1-6), utulivu utakoma na dhoruba kali itavunjika wakati mabishano ya Bwana na mataifa yanaanza - Yer. 25:31.

UHARIBIFU WA ROMA

Wa kwanza kuteswa na hasira ya kimungu atakuwa Roma ambayo inasemwa kama kupinduliwa na machafuko makubwa. Ufu. 14: 8 - Malaika wa pili anamfuata malaika aliyebeba tangazo hilo kwa mataifa na tangazo kwamba Roma imeharibiwa. Hii inaonyesha kwamba kupinduliwa kwa Roma kunatokea miaka 10 baada ya Har – Magedoni.

Ufu. 18:21 - Mwisho wa Roma ni kuwa na vurugu. Mtetemeko wa ardhi au chini ya ardhi ya aina ambayo ilizidi Sodoma na Gomora inaonekana kudhibitiwa na lugha iliyotumiwa - Ufu. 9:20; cp. 11: 8.

RAHA YA MWISHO KWA MATAIFA

Baada ya uharibifu wa Roma, Bwana Yesu Kristo atatoa ombi la mwisho kwa mataifa kutenda kwa busara na kujitiisha kwa utawala wake - Ufu. 14: 9-10, Zab. 2: 11-12.

Mwito huu wa mwisho utakapokataliwa, kama itakavyokuwa kwa mataifa Katoliki ambapo ushawishi wa Upapa bado unatawala licha ya kifo cha Vatikani, Yahweh "atataka upanga juu ya wakaazi wote wa dunia" wanaopinga utawala wa Kristo - Yer. 25:29 .

UTATA WA YAHWEH NA MATAIFA

Yeremia anaelezea hukumu za kutisha lakini zenye haki ambazo zitamwagwa juu ya mataifa ili upinzani wote uvunjike na mwili wote ushindwe kabisa. Hukumu hizi zitakuwa za kutisha sana kwamba maombolezo au mazishi ya wafu hayataonekana kuwa nje tu ya mahali lakini ni suala la hapana wasiwasi kwa walionusurika wanaotafuta uhifadhi wa maisha yao - Yer. 25: 31-33.

Isaya anaelezea picha sawa ya matukio mabaya ya wakati huu wa hukumu ya kitaifa - Isa. 2: 10-21, 34: 1-3, 66: 14-16.

Mika alitabiri pia juu ya siku hii, kama manabii wengi, akisema, Bwana "atafanya kisasi kwa hasira na ghadhabu juu ya mataifa, kama vile hawajasikia" (Mika 5:15).

Baada ya karne moja ambayo vita, mateso na vurugu vimekuwa kawaida, na baada ya kutisha kwa Har-Magedoni ambayo itaripotiwa kote ulimwenguni, kusema kwamba hukumu ni za nguvu sana kwamba zinapita mateso yoyote ya hapo awali, yaliyowekwa juu ya ubinadamu kwa uovu wao, ni kusema kwamba karibu hawaelezeki. Haishangazi kwamba Yohana hakuruhusiwa kuandika hukumu saba za ngurumo za Ufu. 10:34.

WAKATI WA HUKUMU YA KITAIFA

Kulingana na Dakta Thomas utulivu wa takriban miaka 10 kufuatia Har-Magedoni utafuatwa na kipindi cha miaka 30 ya vita vikali. Vita vitahama kutoka taifa moja hadi jingine mpaka mataifa yote yatiishwe - Yer. 25:32. Hii inamaanisha kuwa utaftaji utafanyika kadri muda unavyozidi kwenda na mataifa makubwa na madogo, karibu na mbali, wanalazimishwa kujitiisha kwa utawala wa Kristo. Polepole lakini kwa hakika upinzani utavunjwa mpaka mifuko midogo tu ibaki ambayo Kristo atashinda katika kampeni zake za mwisho baada ya mfano wa kutiishwa kwa Daudi kwa mataifa karibu na Israeli. Kwa hivyo sanamu ya Nebukadreza itasagwa kuwa unga na nguvu ya 'jiwe' ambayo itajaza dunia yote - Dan. 2:44.

HUKUMU YA AJABU AU YA KUCHAGUA BINAFSI?

Ingawa ni wazi kwamba wote wenye mwili watastahili hasira ya kimungu kumwagwa juu yao, wengine watastahili zaidi kuliko wengine. Dhana inayopaswa kutolewa kutoka kwa unabii fulani ni kwamba kisasi kizito kinapaswa kuwaangukia wale wanaostahili zaidi - Isa.2: 12, 66: 14,17-18; Yer. 25:31.

Ni jambo la busara kutarajia kwamba kama Bwana alivyoondolewa kati ya Israeli nyikani, kwa kipindi cha miaka 40, kizazi kipotovu na kibaya, ndivyo atakavyowaangamiza kutoka kwa mataifa watenda dhambi wasioweza kubadilika na ambao hawajali hukumu ya Kristo. wito wa kujisalimisha (Isa. 26: 9-10). Wale watakaoishi watakuwa na wasikivu na wadogo ambao watakua wamekua kupitia miaka ya misukosuko ya Har-Magedoni na vita vitakavyofuata na kwa hivyo watapewa nia ya kupokea mafundisho.

Kanuni ambayo itatawala jambo hili imeonyeshwa katika Yeremia - "Mimi BWANA nachunguza moyo, najaribu viuno, hata kumpa kila mtu sawasawa na njia zake, na kwa matunda ya matendo yake" (Yer. 17:10) .

ISRAELI IMEANZISHWA KATIKA VIFUNGO VYA AGANO

Kurudi kwa Waisraeli waliotawanyika Ikitakaswa na moto wa taabu na majaribu yaliyokutana "jangwani mwa watu" Israeli watakubali kwa hiari agano walilopewa na Bwana (Eze. 20: 34-38). Walakini, tofauti na agano la Sinai ambalo halikugusa mioyo yao, agano hili jipya litaathiri kila mtu anayeingia katika ardhi chini ya Eliya. Itaandikwa mioyoni mwao na kuwa kichocheo katika maisha yao (Yer. 31: 31-34).

Katika hali hii iliyosafishwa na nidhamu watakusanyika kwenye mipaka ya

ardhi tayari kuingia katika urithi wao.

ISRAEL YAINGIA NCHINI

Kutoka kusini kupitia Misri na kaskazini kupitia Ashuru mtiririko maradufu wa trafiki utakutana kwenye eneo mashariki mwa Bahari ya Chumvi (Isa. 11: 15-16). Hapa chini ya mwongozo wa Eliya na wasaidizi wasiokufa Waisraeli waliotiwa upya watajiandaa kukutana na mfalme wa Yuda - Masihi wao.

Hapa kutakuwa na kipindi cha kufurahi sana Israeli inapojiandaa kusafiri katika Bonde la Akori hadi Sayuni (Hos. 2: 14-15). Bonde la Akori, lililoundwa na tetemeko kubwa la ardhi la Har – Magedoni (Zek. L4: 4), litasimama mbele ya taifa kama mlango wa matumaini - njia ya kuingia katika ushirika wa Mungu wa kweli wa Israeli (Hos. 2: 16-20) ).

Kwa ushindi, Eliya atawaongoza Israeli mbele ya Masihi wao na tukio linalofanana na lile la Yusufu na ndugu zake litafanyika - Mwanzo 45: 1-8.

KUFIKISHWA KWA ISRAELI KAMILI

Kwa kukubali kwa unyenyekevu kwa Israeli Masihi na Mfalme wao na kuwakaribisha kwao, ukombozi wa taifa utakamilika. Mkombozi wa Israeli atakuwa ameondoa uovu kutoka kwa Yakobo (Isa. 59: 20-21) na Israeli wote wataokolewa (Rum. 1: 26-27). Yuda na Israeli watafanya hivyo kuwa na umoja chini ya mfalme mmoja (Eze. 37: 21-22) ambaye atawaongoza ili waweze kuendelea kutembea katika njia za Bwana (Eze. 37:24) na kukaa kwa amani katika nchi iliyoahidiwa baba zao (Eze. 37: 25-27).

Kwa hivyo ukombozi wa kitaifa uliosubiriwa kwa muda mrefu utatimizwa - Eze. 36: 24-35.

Altar 1

UTAWALA WA KRISTO DUNIANI

MATAIFA YOTE YANASIBITIWA NA MFALME WA ZAYE

Mwishowe, kampeni za Kristo za kutiisha na kuyanyenyekea mataifa zitamalizika kwa utii kamili wa watu wote. Ndipo "wafalme wote wataanguka chini mbele zake; mataifa yote yatamtumikia" (Zab. 72:11). Ndipo itakapotimizwa Ufu.11: 15 "Ufalme wa ulimwengu umekuwa wa Bwana wetu na wake Kristo, naye atatawala milele na milele "(Mch.).

Kwa hivyo kutawaliwa na mfalme mtukufu wa Sayuni mataifa yatakuwa tayari kupokea baraka za utawala wake na mwongozo. Baraka hizi zitatolewa kwa njia tofauti zinazoathiri kila njia ya maisha ya mwanadamu. Wahudumu wa baraka na mafundisho watakuwa watakatifu waliotukuzwa.

WATAKATIFU ​​WAKIWA MFALME

Kwa kipindi cha Milenia ndugu waliotukuzwa wa Kristo watatawala dunia pamoja naye. Kuketi pamoja naye katika kiti chake cha enzi kutawala mataifa ni ahadi anayowapa wale wanaoshinda na kuvumilia hadi mwisho wa majaribio yao - Ufu. 3:21, 2: 26-27.

Baraka isiyoelezeka ya wale wanaoingia katika Ufalme kama wasiokufa inasisitizwa na Yohana katika Apocalypse ambapo anazungumza mara mbili juu ya watakatifu wanaoishi na kutawala pamoja na Kristo kama wafalme na makuhani kwa miaka elfu katika nafasi ya aya tatu - Ufu. 20: 4 -6.

Watakatifu waliotukuzwa watakuwa wasimamizi na wapatanishi wa enzi ya ufalme. Watatawala na kuongoza idadi ya watu wanaokufa katika kila nyanja ya maisha. Muhimu kati ya majukumu yao itakuwa elimu na mafundisho ya wanadamu katika njia za kimungu. Pia watasimamia sheria mpya

kulingana na Sheria ya Musa na kuhukumu kwa haki kwa niaba ya Kristo - Isa.32: 1,16-17; Zaburi 72: 1-4.

Kama makuhani watakatifu watahudumia mahitaji ya kiroho ya wale ambao wamepewa jukumu. Wakishazungukwa na udhaifu wa mauti wenyewe wataweza kuwasaidia na kuwaongoza wanadamu kwa huruma na ufahamu unaotekelezwa sasa na Kristo kwa ndugu zake (Ebr. 2: 17-18, 5: 1-2). Walakini, katika wakati huo msaada unaotolewa kwa wanadamu wanaopotea utakuwa wa moja kwa moja na wazi zaidi - Isa. 30:21, 33: 5-6.

Miongoni mwa watakatifu kutakuwa na viwango tofauti vya mamlaka, na uwajibikaji. Hii inaonekana kuonyeshwa na matamko kama vile Marko 10:40, na Mt. l9: 28. Cp. pia Luka 19: 17-19.

SABABISHA MTOTO WA DAUDI

Sulemani alikuwa aina ya kutosha ya Kristo wakati wa utawala wake wa mapema. Utawala wake ulikuwa wa amani baada ya vita vilivyopiganwa wakati wa utawala wa Daudi vilishinda mataifa yaliyowazunguka. Hekima na mafanikio yake pamoja na Hekalu zuri alilomjengea Bwana huko Yerusalemu lilivutia mataifa karibu na mbali kulipa ushuru na kumpa zawadi. Ndivyo itakavyokuwa wakati Kristo atakapotawala juu ya mataifa yote.

Mataifa yataleta utajiri wao kwa Kristo huko Yerusalemu - Isa.60: 5-6,9; Hag. 2: 8. Bila shaka utajiri wa mataifa utatumika kupamba Hekalu ambalo Kristo atajenga.

SHETANI ALIFUNGWA

Hukumu ya mataifa itaondoa kabisa ulimwengu waovu wasioweza kubadilika. Muda wa miaka 40 ya hukumu hizi utaona kuongezeka kwa kizazi kipya ambacho uzoefu wao wa maisha utakuwa mdogo kwa nyakati zenye shida zinazofuata Har-Magedoni. Watajua kuwa dhambi na uovu, chini ya utawala wa Kristo na watakatifu wake, watapata malipo ya haraka na ya haki - Mhu. 8:11. Na walio ngumu na mafisadi wameondolewa, mabaki ya wanadamu wataanza kujifunza haki - Isa. 26: 9-10.

Kwa hivyo shetani au dhambi katika dhihirisho lake la kisiasa na kikanisa litaharibiwa au kufungwa kwa miaka elfu (Ufu. 20: 1-3). Walakini, dhambi katika mwili itabaki. Ingawa dhambi itakandamizwa kwa kuogopa matokeo na uwepo wa watakatifu mara kwa mara, bado watu watahitaji nidhamu na adhabu ili watembee katika njia zilizo sawa. Hii inathibitishwa na ukweli kwamba mara shinikizo likitolewa mwishoni mwa Milenia, uasi mkubwa utatokea - Ufu. 20: 7-9.

Nidhamu katika Enzi ya Ufalme kwa hivyo itakuwa kali sana, kama ilivyokuwa katika Israeli chini ya Sheria ya Musa. Tofauti ni kwamba wasimamizi wa sheria watamiliki nguvu isiyo ya kawaida ya utambuzi na hukumu. Hii itazalisha kwa watu wanaokufa chuki kuelekea dhambi wanapokuja kuona upumbavu wa uasi, na pia watachukua hatua kuondoa sababu yoyote ya kukosea - Zek. 13: 3.

Katika kiwango cha kitaifa, uasi utaadhibiwa haraka na vikali ikiwa utatokea, kwa kuondoa mvua muhimu au kwa kutuma pigo - Zek. 14: 17-18.

Mwishowe, kama ukumbusho wa mara kwa mara wa matokeo ya uasi au uovu uliojaa, inaonekana kwamba eneo nje ya ukuta wa magharibi wa Hekalu litawekwa kuwa jalala kwa miili ya wale ambao huonekana mbele za Bwana kuabudu lakini wameharibika na hawajali Mapenzi yake - Isa. 66: 23-24

 

Elevation

NYUMBAYA MAOMBI KWA MATAIFA YOTE

LINI NA JINSI GANI HEKALU LITAJENGWA

Baada ya mtetemeko mkuu wa ardhi ambao unamaliza vikosi vya Gogu na kuangusha kila muundo katika ardhi utakaso mkubwa utafanywa kusafisha ardhi na kuiandaa kwa mchakato wa kujenga upya. Mara baada ya eneo karibu na Mt. Sayuni imeandaliwa, kazi labda itaanza kwenye misingi ya Hekalu. Hii inamaanisha kwamba wakati Kristo anazitaka mataifa kujitiisha kwa utawala wake, atakuwa pia akiongoza ujenzi wa Hekalu katika hatua zake za mwanzo.

Ujenzi wa Hekalu labda utafanywa kwa njia sawa na ujenzi wa hekalu la Sulemani. Mfalme Sulemani aliongoza ujenzi, akisaidiwa na wanaume wenye uwezo wa Israeli ambao walisimamia kazi hiyo. Wasanii wenye ujuzi wa hali ya juu walichaguliwa kutengeneza utanzu huo na sehemu za mapambo ya jengo hilo, wakati maelfu ya Waisraeli na watu wa mataifa walifanya kazi mbali na tovuti kuandaa mbao na jiwe la jengo hilo. Maandalizi haya ya vifaa yalikuwa sahihi sana hivi kwamba hakukuwa na haja ya marekebisho kwenye wavuti. Kila jiwe na boriti viliwekwa sawa ili kusiwe na nyundo au shoka kwenye tovuti.

Vivyo hivyo, Kristo ataongoza ujenzi wa nyumba ya maombi kwa mataifa yote na watakatifu waliochaguliwa (kama Ezekieli) wanaofanya kama waangalizi. Kristo ndiye "mtu wa shaba" na watakatifu "laini ya kitani mkononi mwake" (Eze. 40: 3) ambao Ezekieli aliwaona akipima na kutengeneza vitu anuwai vya Hekalu. (Tazama "Hekalu la Unabii wa Ezekieli" - H. Sulley kur. 31-37). Kristo ndiye mjenzi ambaye atahusishwa na ndugu zake waliotukuzwa katika kuinua nyumba hii. Walakini kazi ya mwili itawezekana kufanywa na Yuda iliyosafishwa ikisaidiwa na watakatifu.

Vifaa vya Hekalu vitatolewa na kutayarishwa na Wayahudi na watu wa Mataifa - Isa. 60: 5,6,9-11,13,17. Msaada uliotolewa na Hiramu mfalme wa Tiro katika kusambaza vifaa kwa Sulemani karibu ilikuwa mfano wa msaada utakaotolewa na mnyenyekevu na mtiifu.

Uingereza - Zab. 45:12.

Tovuti ya Hekalu

Hakuna shaka yoyote kuhusu mahali ambapo jengo la ajabu lililoonwa na Ezekieli linapaswa kujengwa. Katika Ezek. 40: l anatuarifu kwamba alipelekwa Yerusalemu ("mji [ambao] ulipigwa"), wakati katika aya ya 2 anaelezea kuwekwa juu ya mlima mrefu sana. Hii ni wazi Mt. Sayuni iliinuliwa kufuatana na njia iliyoelezwa katika Zek. L4: 10 (angalia maelezo juu ya 'Har-Magedoni na matokeo yake') Karibu na mlima huu aliona jengo lenye nguvu ambalo anapeana maelezo kwa undani.

Ushuhuda umejaa kwamba Sayuni itakuwa mahali pa Hekalu la enzi inayokuja. Hapa kuna vifungu vichache tu - Zab. 132: 13-14; Eze.43: 2-7; Isa.18: 7; Zak. L: 16; Zab.48: 1-3,11-13; Isa.2: 2-3.

OBIA TAKATIFU

Hekalu litajengwa katika Utoaji Mtakatifu kama inavyoonyeshwa na mchoro ufuatao. Sehemu ya ardhi, takriban mraba maili 56 (Eze. 48:20), inayochukua karibu eneo lote la kale la Yuda litatengwa kwa kusudi maalum la ibada ya kimungu (Zek. 2:12). Sehemu hii itakugawanywa katika unajisi (Eze. 48:15), takatifu (aya ya 14), na sehemu takatifu zaidi (aya ya 12). Sehemu ya kusini kabisa itapewa mji ambao wageni watakaa kwenye ardhi wakisubiri wito wao kwa Hekalu la kuabudu (Kum. 33:19). Sehemu kuu itapewa Walawi (makuhani wanaokufa wa kozi ya chini) ambao watasaidia makuhani wasiokufa katika ibada. Sekta ya kaskazini kabisa itakuwa ya matumizi ya wana wa Sadoki - makuhani waliokufa. Mashariki na magharibi ya Ofa hii Takatifu itakuwa sehemu inayoelezewa kama sehemu ya Mkuu (Eze. 45: 7). Wale kati ya wale ambao hawafi au wanadamu ambao anataka kuwaheshimu, wanaweza kupata makao katika sehemu ya Mkuu kulingana na masharti yaliyowekwa kwenye Ezekieli 46: 16-17.

Holy Oblation

MUUNDO WA HEKALU

Haikusudiwa katika maelezo haya kutoa uchunguzi wa kina wa Hekalu la Ezekieli au kifungu cha kifungu cha kifungu cha Ezekieli 40 hadi 48, lakini badala yake kutoa maelezo mafupi ya sifa kuu na kazi za Hekalu, ambazo kwa msaada wa kielelezo zinapaswa kutosha onyesha muundo huu mzuri mbele ya akili zetu.

Hekalu lina jengo la mraba wa maili na minara ya juu katika kila kona. Kwa kila upande safu ya nje na ya ndani ya cellae iko korti pana inayopita kati ya kila mnara wa kona. Jengo hili la mraba linajumuisha muundo mwingine, wakati huu ni wa duara katika ujenzi na linajumuisha kubwa nyingi

cellae akiendelea kuendelea kuzunguka mguu wa Mlima. Sayuni imeinuliwa katikati. Zaidi ya Mt. Sayuni ni wingu la utukufu kama kifuniko cha mchana na usiku, na hivyo kutoa makao kutoka jua na mvua mchana, na nuru usiku - Isa. 4: 5-6.

Jiji lote la Yerusalemu litakuwa jiji la hekalu, '' lililojengwa kwa Bwana ", na kuchukua eneo kubwa kuliko wakati wowote uliopita - Yer. 31: 38-40.

Plan

MPANGO WA CHINI WA HEKALU

Mpango wa ardhi unaonyesha mduara ndani ya mraba. Mzunguko usiokwisha unaonyesha umilele; mraba ni ishara ya Israeli (Hes. 2; Ufu. 21:16). Somo la kiroho linalotokana na ujenzi wa Hekalu linaonyesha kanuni kwamba uzima wa milele unawezekana tu kupitia Tumaini la Israeli. Kuingia kwa waabudu kunatoka kaskazini au kusini tu (Ezek. 46: 9), na kila mtu anayeingia kwa mlango mmoja lazima atoke kwa njia tofauti, akihakikisha kuwa Zaburi 48 aya ya 12 itatimizwa kihalisi. Mto wa maji yaliyo hai, yanayotokana na chini ya madhabahu yatapita mashariki kutoka milango ya kaskazini na kusini, ili mtu yeyote anayeingia kutoka kwa maagizo haya lazima apitie maji. Ubatizo utapata mwenzake katika zama zinazokuja kwa waabudu wa kufa.

MALANGI YA KUINGIA

Akikaribia Hekalu, mgeni ataona jengo lenye kupendeza na matao na nguzo zenye ulinganifu wa urefu wa zaidi ya maili moja, na kupanda hadi urefu wa futi 120. Hapa, akikutana na Mlawi anayekufa, mgeni ataagizwa kwa adabu ya ibada na mfano wa Hekalu (Eze. 44: 9,23,24, 43: 10-11). Dhabihu wakati tayari imetolewa (Isa. 60: 7), mgeni huyo ataalikwa kupanda ngazi hizo (za agano) saba (Eze. 40: 6,26) kwenda kwenye ukumbi wa mlango ambapo mstari wa nguzo refu, nyembamba, na za kifahari alifanya kama mitende na kufundisha somo lenye nguvu (Eze. 40: 16; Zab. 92:12) atakutana na macho yake. Kutakuwa na zote mbili za lazima (Zek. 14:16), na hija kwa hiari kwa Ardhi (Zek. 8: 21-22), na huduma za aina anuwai zitaendelea kwa mwaka mzima (Isa. 66:23).

Gates

Ndani ya lango hili la kuingilia, kunapatikana korti ya nje, iliyofungwa na laini nyingine ya majengo sawa na saizi na ujenzi kwa zile ambazo milango ya kuingilia hupatikana. Chini mwisho kabisa wa korti hii ya nje kutaonekana mahakama kuu za kona zenye urefu wa futi 480 na upana wa miguu 360 (Ezek. 46: 22). Hapa dhabihu zitatayarishwa, sehemu ya kupata nafasi yao kwenye madhabahu, na sehemu itumiwe kama karamu ya dhabihu kwa waabudu (Eze. 46: 20,22 - mgn.). Zaidi ya safu hii mbili ya majengo ya nje ni korti ya ndani ambayo inatoa ufikiaji wa Hekalu la duara.

HEKALU LA NDANI YA MZUNGUKO

Kumzunguka Mt. Sayuni katikati ya patakatifu, kuna anuwai ya majengo ambayo hufanya kama mgawanyiko kati ya mahali patakatifu na patakatifu sana (mlima yenyewe). Hapa kuna vyumba vya waimbaji (Eze. 40:44), korti za hukumu, na kadhalika. Makuhani wanaokufa hubeba sehemu za dhabihu kupitia mlango wa safu hii ya ndani ya majengo, lakini hawataruhusiwa kupita zaidi yao. Hapo dhabihu zitatunzwa na makuhani wasiokufa ambao watawasimamia kwenye madhabahu (Eze. 44: 15-16) - aya hizi zinapaswa kuwa katika mabano ili kuzitenganisha na zile zinazoenda kabla na baada. Masafa ya duara yatatumika wakati wa huduma halisi ya sifa ambayo itashuhudiwa na waabudu katika korti ya ndani.

MADHABAHU

Hii iko katika nafasi kubwa juu ya Mlima. Sayuni (Eze. 43: 12-16 mgn.), Na imetajwa kuwa 'takatifu zaidi'. Ni wale tu watakaokufa ambao watapata mlima huu "mtakatifu sana" (Zab. 24: 3-4), na watafanya hivyo wakiwa makuhani (Ufu. 5: 9-10). Mto wa maji yaliyo hai utatoka chini ya madhabahu, na kutengeneza mito miwili itapita mashariki hadi Bahari ya Chumvi ambayo maji yake yatapita kaskazini-magharibi hadi Mediterania. Madhabahu yenyewe, na pembe zake nne ni kama kijichache cha Hekalu na nyua zake nne za kona. Kama vile Hekalu hupokea waabudu, ndivyo madhabahu inapokea matoleo. Madhabahu inafananisha Bwana Yesu (Ebr. 3:10), ambaye kutoka kwake atatoka mto wa maji yaliyo hai katika mafundisho ya wokovu ambayo atasababisha yatangazwe kwa wote (Yohana 4:14) na ambayo itaponya  Bahari ya Chumvi ya mataifa (Isa. 57: 20-21). Kwa hivyo Hekalu litatimiza unabii wa Bwana (Mk. 11: 17) na kufanya mabadiliko yaliyotabiriwa katika Isaya 2: 2-4.

Circular Temple

Swahili Title
10 - KIWANGO KABLA YA Dhoruba ya Mwisho
Literature type